O NÁS 

Přispíváme k soběstačnosti dítěte a snadnějšímu zvládnutí adaptace v kolektivech.

Pomáháme rodičům k návratu do zaměstnání.

 

PRO KOHO JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY?

 • Poskytujeme celodenní komplexní péči o děti zpravidla ve věku od jednoho do tří let v době, kdy o ně nemohou pečovat jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci. 
 • Na děti se těšíme od 6:30 hodin a loučíme se s nimi nejpozději v 17:00 hodin.

 

HISTORIE

1954     

Zahájení výstavby nových Jeslí Radost coby instrukčních jeslí pro Východočeský kraj.

1959     

Zahájení provozu tří oddělení jeslí pro děti od tří měsíců do tří let s kapacitou 55 míst.

2001    

Zařazení mezi organizační složky statutárního města Hradec Králové a změna názvu zařízení na Jesle Orlická.

2010     

Navýšení kapacity jeslí na 85 míst.

2004 – 2011

Realizace celkové rekonstrukce objektu jeslí z rozpočtu města v celkové hodnotě převyšující 16 milionů korun:

 • Výdejna jídel a prádelna,
 • Sanace podlahových konstrukcí a vodovodních rozvodů,
 • Rekonstrukce teras,
 • Výměna oken, dveří a zateplení objektu,
 • Obnova interiérů (vybavení heren a zázemí),
 • Rekonstrukce zahrady (travnaté plochy, samozavlažovací systém, oplocení, herní prvky).

Městské Jesle Orlická tak získaly nové moderní zázemí plně splňující bezpečnostní a hygienické nároky na zařízení pro děti do tří let.

Jesle Orlická zřizuje město Hradec Králové jako organizační složku.

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

Počínaje rokem 2016 se mění podmínky pro poskytnutí slevy za umístění dítěte, tzv. školkovné.

Nová právní úprava - zákon č. 127/2015 Sb. nejen upravil poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ale současně novelizoval i zákon o daních z příjmů. Dochází k podstatnému omezení dosavadních daňových výhod pro děti umístěné v našem zařízení. S účinností od roku 2016 nebudou naše jesle (tzn. pro rok 2016) vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v jeslích, v souvislosti s uplatněním slevy na dani za umístění dítěte podle § 35 bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

CO NABÍZÍME?

Vysoce profesionální služby

 • Náš kvalifikovaný personál zajišťuje osobní, laskavý a individuální přístup vyhovující současným nárokům kladeným na výchovu a vzdělávání (na jedno oddělení připadají 3 pečující osoby + 1 hospodyňka).
 • V rámci každého oddělení jsou děti rozděleny do menších výchovných skupinek. Každá teta / vychovatelka má na starosti jednu skupinu, kterou provází v průběhu celého školního roku (např. při výchovných zaměstnáních).
 • Plně respektujeme současné moderní výchovné trendy, máme dlouholeté odborné zkušenosti:

► zpíváme, tančíme, kreslíme, malujeme, povídáme, cvičíme, modelujeme, čteme si, hrajeme divadlo, poznáváme nové kamarády, nacvičujeme si ohleduplný přístup k životnímu prostředí a vřelý vztah k přírodě atd.,

► trénujeme základy sebeobsluhy a samostatnost, nacvičujeme základní hygienické návyky,

► posilujeme a osvojujeme si pravidla slušného chování, vhodného jednání v mezilidských vztazích, vedeme děti k toleranci a pomoci, k snášenlivosti a úctě k druhým,

► posilujeme harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností dítěte,

► pořádáme besídky, karnevaly, ukázky činností pro rodiče, výlety, zveme zábavné klauny, loutková divadla, hudební divadla, jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“,

► připravujeme děti na vstup do mateřské školy.

 

yesyesyesyesyesyesyes

Každý měsíc realizujeme významný / tematický den např. DEN STROMŮ, DEN HRAČEK apod.
 

 

Plné zabezpečení potřeb dětí

 • Stravu splňující nároky na zdravou výživu zajišťujeme ve spolupráci se sousední mateřskou školou - MŠ ŠVENDOVA. Zajišťujeme pitný režim. Nabízíme dostatek ovoce a zeleniny. Preferujeme zdravý životní styl a klademe důraz na zdravou a pestrou stravu. 
 • Děti využívají v době pobytu jeselské oblečení, které dle potřeby děti v průběhu dne převlékáme. Domů tak děti odcházejí ve svém čistém oblečení.
 • Rodiče pravidelně informujeme o chování, náladě, zdravotním stavu a pokroku dítěte.

 

Prostředí maximálně přizpůsobené věku dětí

 • Hrajeme si v nově vybavených třídách s hračkami a vzdělávacími pomůckami, respektujícími věková specifika dětí.
 • Využíváme velkou zahradu s moderními herními prvky.

 

RADOST V JESLIČKÁCH, z. s.

V roce 2006 jsme založili Radost v jesličkách – IČO: 27029808. Prioritou našeho spolku je zkvalitnit a co nejvíce zpříjemnit pobyt a péči dětí umístěných v Jeslích Orlická. Díky spolku můžeme organizovat různé volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče. Bankovní spojení našeho spolku:35-7050490257/0100.